DIY Jak samodzielnie naprawić buty? Zabawa w szewca + konkurs :)

W dzisiejszych czasach, gdy coś się zepsuje to najłatwiej jest to wyrzucić i kupić coś nowego. Ale czy zawsze warto ulegać takiemu konsumpcjonizmowi? No właśnie, może jednak warto najpierw coś naprawić np. wszyć nowy zamek, wymienić śrubkę lub skleić. W tym celu można skorzystać np. z usług krawcowej, czy szewca, ale można też spróbować naprawić coś samodzielnie, bo jak się okazuje to często nie jest takie trudne, jak nam się wydaje. I tak w zeszłym roku wszyłam samodzielnie nowy zamek w mojej kurtce zimowej. Poszukałam w internecie tutoriale - zaryzykowałam i się udało. W pogotowiu krawieckim czekałabym na naprawę 2 tygodnie, a zima trwała. Podobnie jest u nas z terminami napraw u szewca. Dlatego proste naprawy obuwnicze również wykonuję samodzielnie. Jak? Zaraz Ci pokażę mój patent - zapraszam.


Jak samodzielnie naprawić odklejone noski lub podeszwy w butach?

W butach sportowych mojego męża najczęściej odklejają się właśnie noski, co wygląda bardzo nieestetycznie. Postanowiłam się z tym rozprawić i samodzielnie je przykleić. Znalazłam niedrogi klej dedykowany do naprawy butów i z jego pomocą w 3 prostych krokach naprawiłam rozklejone noski i tym sposobem przedłużyłam żywotność butów.


1. Na początku należy oczyścić i osuszyć miejsce klejenie. Ja wyprałam buty w pralce i poczekałam, aż się wysuszą, ale można też oczyścić i odtłuścić potrzebną powierzchnię np. alkoholem.


2. Następnie za pomocą aplikatora należy nanieść niewielką ilość kleju. Klej ma konsystencję przezroczystego żelu, więc łatwo można kontrolować jego nakładanie. Aby ochronić ręce, warto tą czynność wykonywać w rękawiczkach.


3. Na koniec trzeba złączyć klejone powierzchnie i mocno przytrzymać je przez kilka minut. Ewentualny nadmiar kleju należy usunąć jak najszybciej np. wykałaczką lub szmatką.


I gotowe! Jednak przed użytkowaniem takich butów należy odczekać jeszcze kilka godzin.


Podobnie rozprawiłam się z rozklejoną podeszwą w sandałach męża. Stosując powyższe zasady w kilka minut miałam naprawiony kolejny but. 

Ale żeby nie było, że tylko mój mąż tak bardzo eksploatuje buty. Moje klapki też wymagały reanimacji, bo popękały w miejscu zginania podeszwy stopy. Ale po szybkim sklejeniu jeszcze trochę mi posłużą.Jak widzicie naprawiłam już kilka par butów, więc chyba mogę mianować się domowym szewcem :D. Spróbujcie sami również pobawić się w domowego szewca, bo z klejem TADAM naprawianie butów jest bardzo proste i szybkie.Mikołajkowa niespodzianka - KONKURS z marką TADAMDo wygrania jest suszarka do butów marki Elektrowarm oraz zestaw produktów TADAM® 

Konkurs trwa od godz. 13:00 w dniu 6 grudnia 2018 r., do godz. 23:59 w dniu 12 grudnia 2018 r. Zwycięzcę ogłoszę w odpowiedzi do komentarza ze zgłoszeniem. 

Zadanie konkursowe - pod tym wpisem w komentarzu udziel odpowiedzi na pytanie: 
Wyobraź sobie, że posiadasz magiczne buty. Buty, które nie dość, że nigdy się nie psują, ale również potrafią teleportować! Napisz, gdzie byś chciał/a dzięki nim się znaleźć i dlaczego?
Tymczasem polecam zabawę w domowego szewca i zapraszam do udziału w konkursie!


Regulamin konkursu „Magiczne buty z klejem TADAM®”

I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Magiczne buty z klejem TADAM®”.
2. Organizatorem konkursu Nuorder Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-442, przy ul. Adama Idźkowskiego 4 lokal 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod  numerem KRS nr 0000327152, NIP: 521-35-22-564, REGON 141730887, kapitał zakładowy w wysokości (zwana dalej Organizatorem)  – agencją działającą na zlecenie Fenedur S.A.” z siedzibą w 18 de julio 1117 Piso 2 , Montevideo, Uruguay.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fenedur S.A.
4. Użyte w Regulaminie pojęcia Blog i Bloger, odnoszą się do serwisu internetowego, na którym został opublikowany Regulamin oraz informacje o konkursie oraz do osoby go prowadzącej.

II Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, spełniająca następujące kryteria:
  - pełnoletnia osoba fizyczna,
  - posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie komputera lub innego podobnego urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, które to urządzenie musi być wyposażone w jedną z następujących przeglądarek stron internetowych:  Mozilla Firefox w wersji 38.x i wyższej, Internet Explorer w wersji 11x i wyższej, Opera w wersji 30.x i wyższej lub Google Chrome w wersji 43.x i wyższej.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby spokrewnione lub spowinowacone z twórcą pytań konkursowych - Blogerem.
4. Uczestnik konkursowy wraz z dodaniem zgłoszenia konkursowego potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz go akceptuje.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych i naruszających dobre obyczaje, w szczególności treści pornograficznych, rasistowskich, zniesławiających, podżegających do przemocy, naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich.

III Zasady konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się wraz z zamieszczeniem notki konkursowej na stronie internetowej - blogu prowadzonej przez Blogera. 
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Zadaniem w Konkursie jest :
a) Udzielenie odpowiedzi na 1 pytanie kreatywne zawarte w poście konkursowym: Wyobraź sobie, że posiadasz magiczne buty. Buty, które nie dość, że nigdy się nie psują, ale również potrafią teleportować! Napisz, gdzie byś chciał/a dzięki nim się znaleźć i dlaczego?
b) Odpowiedź ma zostać umieszczona w komentarzu pod w/w notką.
c) Odpowiedź nie może być skopiowana od innego uczestnika konkursu.
4. Konkurs będzie trwał od godziny 13:00 w dniu 6 grudnia 2018 r., do godziny 23:59 w dniu 12 grudnia 2018 r. Okres ten dalej zwany jest "Czas Trwania Konkursu". 
5. Spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych zadań konkursowych, Bloger wybierze jedno z nich, kierując się następującymi kryteriami: zgodność prac konkursowych z tematyką, oryginalność, kreatywność i pomysłowość prac konkursowych, walory artystyczne prac Konkursowych.

IV Nagrody w konkursie
1. W Konkursie przewidziano następującą Nagrodę:  
Nagroda: Suszarka do butów marki Elektrowarm o wartości 99 zł (dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto, zestaw produktów TADAM® o wartości  20 zł (dwadzieścia złotych 00/100) brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna  w wysokości 13 zł (trzynaście złotych 00/100).
Nagroda, opisane w ust. 1 powyżej, zostaje przyrzeczona na rzecz Laureata pierwszego miejsca w Konkursie, wyłonionego przez Komisję Konkursową. 
2. Dodatkowa Nagroda Pieniężna przewidziana przez Organizatora, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie będzie wypłacona Laureatom Konkursu lecz pobrana (potrącona) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranych w Konkursie przez Laureatów. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od Nagrody ( rzeczowej i pieniężnej) w wysokości 10% łącznej wartości Nagród (rzeczowej i pieniężnej) do właściwego urzędu skarbowego.
3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę oraz niemożliwa jest wypłata równowartości nagrody.
4. Osoba, której przyznano nagrodę rzeczową, o której mowa w niniejszym paragrafie, powinna skontaktować się z Blogerem w wiadomości prywatnej podając poniższe dane:
  - Imię i nazwisko
  - Adres dostarczenia przesyłki
  - Numer telefonu dla kuriera
5. Bloger zobowiązany jest do przekazania danych osobowych Organizatorowi.

V Zasady przyznawania i wydawania nagród
1. Jeden Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w punkcie IV.
2. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej przez Blogera, za pomocą komentarza pod ankietą znajdującą się na blogu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu. 
3. W odpowiedzi na opublikowany komentarz Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 2 dni przesłać Blogerowi na wskazanego maila dane adresowe do wysłania nagrody.
4. Organizator wyśle Zwycięzcy  nagrodę pocztą kurierską w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania danych adresowych.
5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
6. Zwycięzca, przy odebraniu nagrody zobowiązuje się do sprawdzenia przesyłki. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, Zwycięzca zobowiązany jest do spisania protokołu szkody, który posiada kurier.
7. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
8. Organizator podejmuje tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.
9. Nagrody stanowią przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.). 

VI Prawa i obowiązki uczestników 
1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

VII Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie powinny być składane w formie pisemnej oraz elektronicznej. Reklamacje mogą być składane  pod adresem „NuOrder Sp. z o.o.”, ul. Adama Idźkowskiego 4/10, 00-442 Warszawa lub pod adresem e-mail: biuro@nuorder.pl
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również  powód reklamacji i żądanie składającego reklamację.
3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Uczestnika o sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od jej otrzymania.

VIII Dane osobowe i prawa własności intelektualnej
1. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie. Przesłanie przez Użytkownika  Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika  nieodpłatnej zgody na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów przez Organizatora  na stronach internetowych w związku z promocja Konkursu.
2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
3. Administratorem Państwa danych osobowych jest „NuOrder Sp. z o.o.”- z siedzibą w Warszawie, 00-442, przy ul. Adama Idźkowskiego 4/10., z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: rodo@nuorder.pl
4. Celem przetwarzania Państwa danych jest umożliwienie Państwu udziału w Konkursie, wyłonienia zwycięzców i przekazania nagrody tj. realizacja umowy zawieranej poprzez akceptację niniejszego regulaminu, realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci wykorzystania zgłoszenia w celach marketingowych oraz obrony przed roszczeniami z tytułu naruszenia niniejszego regulaminu i zachowania zdolności do wykazania zgodności postępowania administratora z przepisami prawa, a także wywiązanie się z obowiązków z zakresu prawa podatkowego w związku z przekazaniem nagrody. Podstawami prawnymi przetwarzania są art. 6 ust. 1 pkt b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: Bloger, firmy pocztowe i kurierskie realizujące wysyłkę nagród, organy administracji skarbowej, operatorzy usług hostingowych oraz firmy świadczące na naszą rzecz obsługę rachunkową.
6. Dane uczestników, którzy otrzymali nagrodę będą przetwarzane maksymalnie do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych (a więc zasadniczo przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku podatkowego, w którym odbywał się konkurs), dane pozostałych zaś uczestników – do czasu zakończenia Konkursu.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że Państwa dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem.
8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, w szczególności gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację oraz prawo do przeniesienia danych, w tym przekazania ich na Państwa żądanie innemu administratorowi.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie.

XIX Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.


25 komentarzy:

 1. Gdybym miał magiczne buty o jakich piszecie teleportowałbym się w nich do Nowego Jorku w USA. Od dziecka marzyłem o wyjeździe do NY, i cały czas chwilami wracam do nich. Obecnie szansa na taki wyjazd jest bliska zeru (rodzina, dom, praca, ograniczone koszty). Takie buty w mgnieniu oka przeniosły by mnie do NY, dzięki temu że są niezniszczalne mógłbym w nich chodzić i chodzić i zwiedzić cały Ny od Time Square po Manhattan. ....:)

  OdpowiedzUsuń
 2. Na wyspę bezludną bym się teleportowała, by odpocząć od zgiełku i od tego co mnie na co dzień otacza.

  OdpowiedzUsuń
 3. Chciałabym aby magiczne buty teleportowały mnie do Hiszpanii bo chciałabym jeszcze raz odkryć kolejne nie znane miejsca, spotkać się z osobami które tam poznałam,, a ze względu na odległość pozostaje kontakt wirtualny.

  OdpowiedzUsuń
 4. Kto może zamknąć obieżyświata w domu? tylko dwójka "słodkich" malutkich urwisów :) Dlatego, jak przychodzą chwile zwątpienia, bo i takie się zdarzają, to myślami wracam na Isla Mujeres, czyli Wyspę Kobiet. Wyspa ta leży nad Morzem Karaibskim i wspominam to miejsce bardzo ciepło. Spędziłam tam cały dzień po dość intensywnym zwiedzaniu Meksyku parę lat temu. Cały wyjazd był rewelacyjny, widziałam niejedną plaże. Jednak to miejsce zapisałam sobie w głowie, jako niezwykłe. Turkusowy kolor morza, piasek biały z pyłu koralowca, chłodny bez względu na upał. Zimne piwko (jak się nie piło od 5 lat ani kropli alkoholu, bo ciąże, bo cyc) w gronie niezapomnianych towarzyszy, to coś czego potrzebują czasem zszargane nerwy "świeżej" mamuśki :) Chętnie więc założyłabym magiczne buty i przeniosła nie tylko w to miejsce, ale też w ten przeszły czas (na chwilkę).

  OdpowiedzUsuń
 5. W konkursach nie biorę udziału, choć ten brzmi magicznie. Jeśli chodzi o naprawę butów to u nas mój mąż się tym zajmuje. :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Gdybym miała takie buty to teleportowała bym się do... Pracy 😂😂😂 Serio! Kupiłam sobie nową książkę i zaczęłam czytać w pociągu jadąc do pracy. Niestety zostawiłam ją w szafce i teraz od kilku dni chodzę i myślę o tym co jest dalej w tej historii. Niestety do pracy wracam dopiero za kilka dni więc zdążę zwariować zanim poznam zakończenie mojej książki.

  OdpowiedzUsuń
 7. Hmmm, dla mnie odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta :) Jestem studentką i obecnie znajduję się na wymianie Erasmus w Portugalii. Przyjeżdżając tutaj nie miałam świadomości, że niemal każda ulica składa się z pojedynczych kamyczków(o chodnikach nie wspomnę, bo to rzadki okaz). Posiadanie butów które się nie niszczą to w moim przypadku marzenie, a możliwość teleportacji byłaby nieoceniona podczas cotygodniowych wizyt w sklepie do którego mam 2km a w drodze powrotnej wspinaczkę pod górę przypominającą nachyleniem skocznię narciarską :D

  OdpowiedzUsuń
 8. Gdybym tylko mogła to chciałabym posiadać buty do teleportacji i umiejętność podróżowania w czasie. Bardzo chciałabym przenieść się do czasu, gdy żył mój ukochany Tata, a było nieco ponad rok temu. Zabrałabym ze sobą moją 5 – miesięczną córeczkę, która nigdy nie będzie miała okazji poznać swojego Dziadziusia. Było mi bardzo ciężko, gdy z jednej strony nosiłam w sobie nowe życie, a z drugiej strony patrzyłam, jak drugie życie gaśnie i nic nie mogę zrobić. Wtedy to właśnie ta mała iskierka, którą nosiłam w moim brzuszku dodawała mi siły. Chciałabym przenieść się w czasie, aby mój Tato mógł chociaż raz pocałować i przytulić swoją wnusię, a moja córeczka mogłaby poznać najfajniejszego Dziadziusia pod słońcem. Buty do teleportacji pozwoliłyby mi przeżyć bezcenne chwile, gdy moglibyśmy być wszyscy razem. Chciałabym także zobaczyć radość mojego Taty, gdy jego ukochana córeczka została mamą. Wiem, że byłby ze mnie dumny. Dzięki temu doświadczeniu moje życie byłoby szczęśliwsze, a ja w końcu odnalazłabym spokój i poczucie spełnienia, jako mama i jako córka...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Gratulacje! Teraz Twój komentarz wygrywa! W ciągu 2 dni poproszę o dane kontaktowe i nr tel. dla kuriera celem dostarczenia nagrody :)

   Usuń
  2. Dziękuję i życzę Wesołych Świąt :)

   Usuń
  3. Wczoraj wysłałam dane na adres mala.rzecz.a.cieszy@gmail.com :)

   Usuń
 9. A ja bym chciala ten jeden, jedyny raz teleportować się dzięki tym butom do nieba, do mojego Taty. Tak na chwilę, żeby go zobaczyć i przytulić. Resztę załatwię sobie sama a tego nie umiem, choć młoda już nie jestem.

  OdpowiedzUsuń
 10. Gdym miał takie buty.. pięknie! To byłby najlepszy numer na świecie! Poszedłbym do pracy i teleportowałbym się zawsze do tego pomieszczenia, do którego wchodziłby mój szef. Do którego pokoju by nie wszedł,których drzwi by nie otworzył, tam byłbym ja!! Facet byłby przerażony, ze jestem wszędzie! Wtedy zażądałbym awansu i premii. Na pewno bym się zgodził! .. Dalej to już tylko z premią w kieszeni wybrałbym teleport do tych miejsc na świecie, gdzie jest tania whiskey, a potem na jakąś ciepłą plażę :)

  OdpowiedzUsuń
 11. Dzięki tym wyjątkowym butom chciałbym się teleportować w wyjątkowe miejsce, a mianowicie... Ukradkiem i skrycie chciałbym znaleźć się na wyspach Bergamutach, bo podobno tam jest kot w butach. Ciekawe, czy w równie magicznych co moje? :-)

  OdpowiedzUsuń
 12. Idzie zima więc coraz częściej na naszych chodnikach będzie ślisko i niebezpiecznie. Dlatego dzięki tym mega butom chciałbym znaleźć się zawsze tam gdzie ktoś traci równowagę. Wyobraź sobie ten moment, w którym noga się podwija, ciało bezwładnie leci do tyłu i zamiast na chodnik wpadasz na moje ręce i to wszystko dzięki butom, które teleportują mnie tam gdzie chce :) a chce być tam gdzie potrzebna będzie pomoc ! :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Gratulacje! Twój komentarz o bezinteresownej pomocy urzekł nas najbardziej. Poproszę o dane kontaktowe i nr tel. dla kuriera celem dostarczenia nagrody :)

   Usuń
  2. Jako, że MATEOŻ nie zgłosił się po wygraną - wybieram kolejny komentarz!

   Usuń
  3. oj nie wiem jak mogłem to przegapić :( mam nadzieje że nowy zwycięzca będzie zadowolony !
   ps. dziękuję za docenienie :)

   Usuń
 13. Gdybym mogła przeniosłabym się do najbliższego sklepu... np. do Rossmanna i teleportowałabym się do każdej półki, by sobie w spokoju i bez zadyszki przeglądać produkty i zrobić zakupy, odprężyć się w ten sposób. Niestety mój mały Berbeć, który nie spieszy się z przyjściem na świat skutecznie uniemożliwia mi tak błahe czynności jak dojście do najbliższego sklepu. Widzimy się na dniach i z utęsknieniem czekam już na to, by móc wstać z łóżka bez opuchniętych stóp i plus kilkunastu kilo :D

  OdpowiedzUsuń
 14. Mam takie jedno marzenie, bardzo chciałabym wyjść na Wielki Gierwont. Niestety paraliżuje mnie lęk wysokości i strach przed wspinaczką. Moja kondycja też pozostawia wiele do życzenia. Gdybym miała takie buty do teleportacji, oczywiście przeniosłabym się właśnie tam. Strach przed wspinaczką,że nie dam rady, byłby już niepotrzebny, a marzenie spełnione! Byłoby cudownie!

  OdpowiedzUsuń
 15. Takie magiczne buty są mi potrzebne! Zdecydowanie tak! Muszę się przenieść dzięki nim na biegun północny tam gdzie mieszka święty Mikołaj. Mama zapomniała wysłać jednego listu świętemu. Nosze to nadal w torebce. Synek jakby to zobaczył czukby się zawiedziony. A ja mu przecież obiecałam. A słowa się przecież dotrzymuje. Tak więc pilnie muszę dostać się na biegun. W tym liście ukryte są największe marzenia mojego synka. Tak więc Święty Mikołaju oto nadchodze.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Gratulacje! Twój komentarz wygrywa! Poproszę o dane kontaktowe i nr tel. dla kuriera celem dostarczenia nagrody :)

   Usuń
  2. Jako, że ta uczestniczka nie zgłosiła się po wygraną - wybieram kolejny komentarz!

   Usuń

Ja już pokazałam i napisałam. Teraz Twoja kolej - skomentuj proszę i zostaw po sobie ślad :)

Copyright © 2016 MAŁA RZECZ A CIESZY , Blogger